Historia i rozwój Stowarzyszenia

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia powstała pod koniec lat 90 – tych. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 10.05.2001 roku.

Naszą misją jest wypełnianie luki między możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego. Pragniemy by osoby niepełnosprawne, cierpiące, w podeszłym wieku, żyły w poczuciu bezpieczeństwa, budząc sympatię w społeczeństwie, otwartym na wartość świadectwa o kondycji istnienia ludzkiego, której znakiem jest ubóstwo niepełnej sprawności. Dążymy do zagwarantowania jak największej liczbie osób niepełnosprawnych profesjonalnej pomocy, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe, zwiększy możliwości ich niezależnego i samodzielnego życia.

Stowarzyszenie INTEGRACA jest działającą zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach organizacją charytatywną. Zabiegamy o to, by nasze usługi i oferowana pomoc była dostępna dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, w podeszłym wieku. Cele statutowe realizowane są w ramach jednostek organizacyjnych i programów powoływanych do życia przez Zarząd.

Zarząd Stowarzyszenia

Imię i nazwisko   Funkcja

Mirosław Ferenc

Mariola Korytnicka

Marzanna Sendrowicz

Jadwiga Tomas

Danuta Ryba

Maria Cieplińska

 

Prezes

Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek

Członek


Komisja Rewizyjna

Pelagia Kotowska
Dorota Zybała
Teresa Matysko
  Przewodniczący
Zastępca
Członek

Określenie celów statutowych Stowarzyszenia:     
  
      Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym,
      wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans
      niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.
       Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Ochronę interesów i praw osób niepełnosprawnych, oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia. Reprezentowanie praw osób niepełnosprawnych i ich interesów wobec władz państwowych i samorządowych, organiazcji społecznych, politycznych, podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.
 2. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Działania na rzecz rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz edukacji w szczególności poprzez:
  • świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
  • organizację rehabilitacji społecznej,
  • przygotowywanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy,
  • organizację rehabilitacji ruchowej,
  • konsultację i doradztwo w rozwiązywaniu problemów życiowych,
  • niesienie wszelkiej pomocy oświatowo - wychowawczej osobom niepełnosprawnym objętym działalnościa Stowarzyszenia,
  • niesienie pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
  • wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościa,
  • dowóz osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne,
  • świadczenie wszelakej pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, objętych działalnością Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 5. Inicjowanie i tworzenie programów edukacyjnych i promowanie zdrowego stylu życia.
 6. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 7. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności
 9. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez:
 • pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację WTZ,
 • pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych dla WTZ,
 • organizacja i wspieranie finansowania wycieczek, wypoczynku i spotkań integracyjnych,
 • finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie rehabilitacji zawodowej,
 • wspieranie działań i zadań Rady Programowej WTZ.

       10.  Wspieranie organizacji pozarzadowych w procesie integracji europejskiej.

       11.  Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

       12.  Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

       13.  Utworzenie zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych

              w stopniu znacznym i umiarkowanym.

       14.  Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.