Celem Stowarzyszenia „INTEGRACJA” jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Ochronę interesów i praw osób niepełnosprawnych, oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia. Reprezentowanie praw osób niepełnosprawnych i ich interesów wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, politycznych, podmiotów gospodarczych i zrzeszeń. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Działania na rzecz rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz edukacji w szczególności poprzez:

  • świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,

  • organizację rehabilitacji społecznej,

  • przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy,

  • organizację rehabilitacji ruchowej,

  • konsultacje i doradztwo w rozwiązywaniu problemów życiowych,

  • niesienie wszelkiej pomocy oświatowo–wychowawczej osobom niepełnosprawnym objętym działalnością Stowarzyszenia,

  • niesienie pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,

  • wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością,

  • dowóz osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne,

  • świadczenie wszelkiej pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, objętym działalnością Stowarzyszenia.

Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

Inicjowanie i tworzenie programów edukacyjnych i promowanie zdrowego stylu życia.

Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.

Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.

Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Utworzenie zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.